Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email

Основни тези - Помага ли екологичната мрежа "Натура 2000" за развитие на земеделието в България?

Снимка

Да

Валентина Фиданова

Управител на "Стерна консулт", с над 17-годишен опит в сектора "Опазване на природата", финансиране по европейски и международни програми, управление на проекти

Екологичната мрежа "Натура 2000" заема централно място в политиките на Европейския съюз за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени природни територии в Европа, определени съобразно научни критерии и изисквания на двете директиви на общността.

Защитна теза Основна теза
Снимка

Не

Юлия Григорова

Експерт по земеделие и развитие на селските райони

Не е лесно за земеделските стопани да спазват изискванията за управление на земите в зоните от екологичната мрежа "Натура 2000". Редица разминавания и несъответствия в изискванията за управление на постоянно затревените площи водят до санкции за фермерите, чиито земи попадат в "Натура 2000".

Защитна теза Основна теза

Резултати от гласуването на този етап

47%21 гласа
 Благодарим за вашия глас!
53%24 гласа

Мара Георгиева

Модератор
"Натура 2000" представлява мрежа от защитени зони в Европа, която цели да осигури дългосрочното опазване на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават. Обект на защита са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС.

Всяка страна членка трябва да установи разпространението на тези местообитания и видове в своите територии, да постави част от тях под защита и да осигури механизми за тяхното управление с цел запазване и устойчиво ползване.

България е една от най-богатите на биологично разнообразие в Европа държави. Като принос за европейската екологична мрежа "Натура 2000" страната ни трябва да защити над 80 типа хабитати, както и най-важните местообитания на 100 вида растения и 226 вида животни, определени от специални европейски директиви.

Дали съхранената природа е и капитал за развитие на успешен бизнес? Дали за местните хора и общините "Натура 2000" е възможност за печеливш поминък? Помага ли екологичната мрежа "Натура 2000" за развитие на земеделието в България?

Това е темата на втория от трите дебата, организиран по проекта на "Икономедиа" "CAP for CAP" ("Популяризиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз"), финансиран с подкрепата на Европейския съюз.

Очакваме и вашето мнение по темата, изразено чрез гласуване и коментари. Най-активните и конструктивни участници във форума ще получат едномесечен дигитален абонамент за "Капитал", изданието "ОСП 2014-2020 - По ефективна, по-справедлива, по-зелена" и покана за участие в земеделска конференция.
Снимка

Валентина Фиданова

Позиция Да
Екологичната мрежа "Натура 2000" заема централно място в политиките на Европейския съюз за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени природни територии в Европа, определени съобразно научни критерии и изисквания на двете директиви на общността - Директива 2009/147/ЕО за опазване на птиците и Директива 92/43/ЕИО за природните местообитания и видовете. Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и застрашени от изчезване видове и места на континента, като осигури баланс между опазването и различните човешки дейности.

Натура 2000 мрежата не променя собствеността на териториите и ползванията на земята, освен ако тези дейности не увреждат значително и в дългосрочен план природните местообитания и видовете, които са предмет на опазване в защитените зони. "Натура 2000" не е "забранени зони", макар че в мрежата има резервати със строг режим, в които човешката дейност е ограничена, в голяма част от защитените зони се развива земеделие, практикува се лов, риболов и туризъм.

Интегрирането на целите на "Натура 2000 "с другите политики осигурява съгласуваност и постигане на общи/съвместни ползи. Европейските средства по новата финансова рамка на ЕС 2014-2020 г. ще допринесат за постигането на тези цели чрез земеделския, рибарския и кохезионния фонд и инструмента LIFE+, насърчавайки развитието на "зелена" икономика, развитие на "зелена" инфраструктура, борба с инвазивните видове, екологично образование и др.

По последни проучвания на ЕК годишно ползите от "Натура 2000" се изчисляват на 200-300 милиарда евро. По приблизителни оценки на Комисията всяка година в местата от "Натура 2000" има между 1.2 -2.2 милиарда посетителски дни, създаващи рекреационни ползи на стойност между 5-9 милиарда евро годишно. Затова инвестирането в "Натура 2000" е напълно оправдано и е пряко свързано с целите на "Европа 2020" за растеж и заетост, тъй като мрежата може да се превърне в двигател на местната и регионалната икономика.

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е важен финансов инструмент, който насърчава и подпомага дейности на земеделските стопани, бизнеса, общините и неправителствените организации, окито са директно или косвено свързани с опазването и устойчивото ползване на ресурсите в защитените зони от "Натура 2000".

Част от средствата по ПРСР 2014-2020, насочени към земеделските стопани, са под формата на компенсаторни плащания. Ако сте собственик или ползвател на земеделски земи, попадащи в териториалния обхват на "Натура 2000", чрез Мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водата" програмата осигурява директни компенсаторни плащания на хектар. Тези компенсации целят да подкрепят земеделските стопани за въведени забрани и ограничения в защитените зони. Програмата компенсира пропуснати ползи за стопаните от забрана за премахване на единични или групи дървета при ползването на земеделските земи, забрана за косене на ливади до 1 юли, забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади и др.

От настоящия програмен период се въвеждат и т. нар. "зелени директни плащания", които подкрепят селскостопански практики на територията на цялата страна, благоприятни за климата и околната среда – като диверсификация на културите, запазване и поддържане на постоянно затревените площи и поддържане на екологично насочени площи.

Друг механизъм за подпомагане на земеделските стопаните, който директно кореспондира с целите на Екологичната мрежа, е подкрепа на дейности за поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение. Подпомагането е под формата на годишно плащане на хектар обработваема земеделска площ, попадаща в специализирания слой на земи с висока природна стойност и определена като местообитания за царски орел, египетски лешояд, ливаден блатар и червеногуша гъска.

Ангажимент на стопаните, които получават средства по мярката, е в рамките на пет години да отглеждат есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващите видове гъски или да превърнат обработваема земя в постоянно затревени площи, като по този начин подпомогнат възстановяването на местообитания за хранене на царския орел.

Поддържането на традиционната високопланинска паша в летните месеци в националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан", които са част от "Натура 2000" мрежата, се подпомага от ПРСР под формата на плащания на животинска единица на хектар. Стопаните трябва да спазват нормите за натоварване на пасищата, определени от Дирекциите на парковете. Допълнително плащане получават стопаните, ако стадата се охраняват от каракачански кучета или българско очварско куче.

Чрез мерките за развитие на неземеделски дейности като природосъобразен и екотуризъм ПРСР осигурява допълнителна добавена стойност за земеледелските стопани, които живеят на територии на "Натура 2000". Инвестициите са насочени към изграждане на къщи за гости, екопътеки и др. малка турстическа инфраструкутра, която да промотира запазената природа и културните особености на районите.

На много места в Европа земеделската продукция или услуги произведени или идващи от паркове или "Натура 2000" защитени зони притежават запазени марки за произход. Маркетингът на тези продукти и услуги осигурява по-високи стойности и те заемат все по-голям пазарен дял, предвид съхранената природа и спазването на по-строги изисквания и регламенти към опазване на околната среда.
Снимка

Юлия Григорова

Позиция Не
Не е лесно за земеделските стопани да спазват изискванията за управление на земите в зоните от екологичната мрежа "Натура 2000".

Редица разминавания и несъответствия в изискванията за управление на постоянно затревените площи в България водят до санкции и финансови загуби за фермерите, чиито земи попадат в "Натура 2000". Например изискванията за управление на земеделските земи, дефинирани в заповедите за обявяване на орнитологично важните места, налагат да не се премахват характеристиките на ландшафта като синори, единични и групи дървета и др. Това е съвсем разбираемо от гледна точка на опазването, но в повечето случаи не дават свобода на фермерите да кандидатстват за директните плащания, тъй като много често земите с тези характеристики не попадат в допустимия за подпомагане слой, а когато попадат, нерядко фермерите търпят санкции заради малка група дървета или храсти, която трябва да бъде приведена в "добро земеделско състояние" и заради която, за да бъдат избегнати всякакви тълкувания и спорове за "допустимост" от страна на проверяващите лица, ги лишават от финансово подпомагане, понякога и за години напред.

Изискването за "почистване" на пасищата и ливадите, особено когато въпросът се разглежда в контекста на националните пасищни характеристики и дребномащабното земеделие, развито в планинските и полупланинските райони на България, е изцяло във вреда и на фермерите и на природата. Ако кандидатстват за субсидии, земеделските производители са принудени да изчистят пасищата от храсти и дървета и по този начин - да унищожат консервационно значими местообитания, като например панонските солени степи и солени блата или обикновената хвойна, както и и видове като шипобедрената костенурка и лалугера. Нещата не са по-различни и от гледна точка на птиците – местообитанията на най-малко 8 вида птици с европейско значение ще бъдат нарушени или увредени, ако стопаните са кандидати за финансово подпомагане.

В същото време изискванията на екологичното законодателство налагат строги мерки и санкции за увреждане или нарушаване на целостта на местообитанието и стремежите на стопаните към финансово подпомагане не предполагат облекчение към изискванията на екологичното законодателство. Така те са в нарушение или към едното – изпълнение на критериите за допустимост на Общата селскостопанска политика, или към другото - екологично законодателство - "Натура 2000". В крайна сметка на практика земеделските стопани нямат перспективи да се развиват устойчиво.

Като се има предвид, че около 40% от българските зони в "Натура 2000" е земеделска земя, по-голямата част от която е постоянно пасище, става ясно защо проблемът е значителен и води до западане на земеделските дейности в тези територии, до разочарование от страна на фермерите към регламентите на ЕС, както и до трайна загуба на биоразнообразие.

Резултати от гласуването на този етап

47%21 гласа
 Благодарим за вашия глас!
53%24 гласа

Това съдържание е създадено по проект, финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Този етап е приключил

6 коментара

Избор на тип:
Преглед на профил balta__ Рейтинг: 284 "Не"
15 мар 2016 20:17 1
- +Оценка
+1

Като земеделски стопанин, чиято обработваема земя е наполовина част от НАТУРА 2000 най-откровено мога да кажа, че няма абсолютно никакъв контрол на препаратите, торовете и начините на обработка на земите във и извън НАТУРА. Пишете каквото си искате, ама съм сигурен, че никой от вас не е стъпвал на нивата.
Само редица "богопомазани" колеги покрай нея се нареждат да взимат субсидии за опазване на уж защитени видове птици и други животинки, които никой от тях не е виждал никога през живота си. Просто едни пари за "наши хора" срещу 2-3 подписа.

 
Преглед на профил peyude Рейтинг: 8 "Не"
17 мар 2016 10:36 2
- +Оценка
+5

Екологичната мрежа "Натура" 2000 по никакъв начин не подпомага, а дори напротив - възпрепятства развитието на замеделието в България, поради няколко, абсолютно ясни като механизъм и предназначение предпоставки, а те са:
- предназначението на екологичната мрежа е опазването на околната среда на първо място, чрез налагане или предлагане за доброволно изпълнение критерии, представляващи изпънение на условия и ограничения от страна на българските стопани;
- често тези ограничения са в противоречие или несъвместимост скритериите, условията и ограниченията, поставяни от Общата Селкостопанска Политика (ОСП) на ЕС;
- често, опитите за стриктното прилагане и изпълнение и на двете регулации на административно ниво, води до "административен каламбур" с негатвни за българските фермери, българското земеделие и дори понякога и за околната среда, под една или друга форма практически последици;
- не на последно място е и голямата административна тежест върху стопаните, която в комбинация със съвсем естественото объркване от противоречията между ОСП и Натура по места, разочарова фермерите и води до отказ от кандидатстване, а понякога направо и от земеделски дейности при стопаните;
- не на последно място, а може би би трябвало да бъде поставено първо, е възможността за тълкуване на регулациите, често подчинено на пристрастия и непознаване на местните условия.

 
Преглед на профил zug38492059 Рейтинг: 8 "Не"
17 мар 2016 10:58 3
- +Оценка
+5

Проблемът, който е в основата на противоречията и примерите на несъвместимост между Натура и ОСП, като критерии, изисквания и може би, като цялостни концепции, е в методическият подход и използваните методологии, където и когато може да се говори за такива, при определянето и изготването им поотделно. Отдавна съществува тезата, която се основава на факти и статистически данни, както и на факти представени в съответните доклади по двете теми на научно, експертно и административно ниво, че опазването на околната среда - представяно в сучая от Натура 2000 и земеделието, като сектор обединяващ определен тип икономически, в случая селскостопански дейности, не бива да бъдат разглеждани поотделно в нито едно от техните качества - нито в икономически, нито социален, нито дори в политически аспект. Тази теза съвсем сериозно присъства на европейско ниво, като сериозна и непоклатима предпоставка за отстраняване на несъотвествията между Натура 2000 и ОСП, което в същност представлява премахване на противоречията и несъответствията вътре в самото европейско законодателство на първо място, което да доведе до изработване на абсолютно ясни, хармонизирани критерии, изисквания и условия, недопускащи или допускащи в една минимална по възможност степен на тълкуване от ползвателите, бенефициентите и националните законодателства и администрации.

 
Преглед на профил sekulato45 Рейтинг: 8 "Не"
17 мар 2016 11:49 4
- +Оценка
+4

Възловият момент или по-точно казано - пресечната точка, която трябва да бъде много внимателно балансирана, между Общата Селскостопанска Политика и Натура 2000 е всъщност ефективното, т.е. устойчиво управление на ресурсите, с цел осигуряване на тяхната устойчивост по отношение на наличност и достъпност в полза на земеделието или които и да е други икономически/индустриални дейсности. Именно от тази гледна точка, двете регулации трябва да бъдат доближени и дори, по възможност интегрирани, за да могат да вървят заедно, в една посока, която само и едниствено трябва да бъде устойчиво, т.е. ефективно и екологично управление на ресурсите, което се различава от това което преставлява фразата използване на ресурсите. За целта, обаче двете концепции - на ОСП и на Натура 2000 - екологичното законодателство, трябва да съгласуват или дори обединят там където е възможно своите цели, критериии, методология и механизми за действие, прилагане и изпълнение, по целесъобразност. Говорейки за целесъобразност, двете концепции, а може би не само те, намерили своята материализация в съответните регулации и свързаните с тях практически дейности, би трябвало да припознаят и съгласуват своите общи цели и методите, политикоте и стратегиите целящи тяхното успешно реализиране.В противен случай ще продължава да се наблюдава "ефекта на орела, рибата и рака", т. е. всеки ще "тегли" в своята посока, а понякога, дори във физиката се получава, че две приблизително еднакви по големина и...

Прочитане на целия коментар
противоположни по посока надействие сили се унищожават. Т.е. - крайният резултат е "НУЛА" и всички ние си оставаме само с едно безмислено преливане от "пусто в празно".

 
Преглед на профил ukg39492172 Рейтинг: 8 "Не"
17 мар 2016 12:17 5
- +Оценка
+4

Именно посоченото в горните коментари, което е факт в качеството му на не само принципни, но и процедурни противоречия, не бива да се забравя, че същите водят до невъзможност за по-пълно съгласуване на националното законодателство с европейското, което пък от своя страна води до увеличаване на вътрешната административна тежест, относително неясни, и от тук недостатъчно категорични, критерии за допустимост и т.н., индикатори, или изобщо като цяло противоречиви правила, които поради тези си качества, стават обект на тълкуване, което често води до изкривявания, възпрепятстващи постигането на целите на ОСП и Натура 2000, дори поотделно от една страна, а от друга ощетява фермерите и води до отказ от тяхна страна за андидатстване по съответните програми, проекти и т.н.и т.н., което пък от друга страна води до трайни негативи за селскостопанския сектор на България.

 
Преглед на профил ivanovpetar52 Рейтинг: 8 "Не"
17 мар 2016 12:48 6
- +Оценка
+5

Екологичните и природоопазващите организации, като предназначение, същност и предмет на дейност се различават сначително от браншовите организации и индустриалните и секторни сдружения,което предполага да работят настоятелно с своята област и насока за действие. Същото важи и за останалите типове организации. Именно за това е възприета практиката за определяне и назначаване на работни групи и комитети за управление на различните програми по сектори, където би трябвало да бъдат представени всички заинтересовани страни и социално-икономически субекти. Смисълът от тях е именно взимането на предвид на всички категорично обосновани гледни точки и интегрирането, по този начин, на всички социално-икономически и екологични/природоопазващи аспекти на възникналите проблеми, с цел намирането на устойчиви в дългосрочен план на успешни решения в полза и на опазването наоколната среда, и на икономическото развитие - в случая устойчивото развитие на земеделието. Земеделието не може да бъде само по себе си устойчиво, както и да се зарвива устойчиво, и не само то, ако не е налице устойчивото управление на ориродните ресурси, което пък от своя страна може да бъде резултат само на устойчиво използване/управление на природата и околната среда. Като тясно свърза области, в една обща животоподдържаща система, нито един от тези сектори не бива да бъде управляван по друг начин, освен устойчиво в дългосрочен план. В противен случай, пренебрегването или недоглеждането в някой от секторите, като...

Прочитане на целия коментар
елемнт от системата, би могло да доведе не само до неговото дебалансира и дестабилизация, а чрез него и до дестанилизация на цялата система от взаимно-свързани сектори в икономиката, околната среда, и от там с пряко и, възможно фатално, отражение върху социалната сфера.

 

Искам да получавам известия за развитието на дебата.

Какво следва?

В следващия етап на дебата очаквайте защитните тези на двамата участници.

Още по темата

Каква революция трябва на земеделието

Пазарите на селскостопанска продукция в България и Европа са акцентът в конференция на "Капитал" и ICT Media на 10 ноември

Шансът на биопроизводителитe е да работят за пазара, а не само за субсидии

Д-р Стоилко Апостолов, управител на фондация "Биоселена", пред "Капитал Daily"

В България изкупуваме 5000 тона растения, но само 10% са органични

Д-р Адриан Кранфогел, мениджър култивация на растения в Martin Bauer Group, пред "Капитал Daily"