Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email

Защита на тезите - Помага ли екологичната мрежа "Натура 2000" за развитие на земеделието - защитни тези

Снимка

Политиките на ЕС не забраняват, а създават правила и регулации

Валентина Фиданова

Съхранената природа в мрежата на "Натура 2000" трябва да се отчита като ценен ресурс, който предоставя по-качествено място за живеене, по-чиста храна, вода и въздух.

Защитна теза Основна теза
Снимка

Държавните институции се разминават в критериите си

Юлия Григорова

Не е лесно да си земеделски стопанин, управляващ земи в обхвата на екологичната мрежа "Натура 2000" в България. Част от средствата по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, насочени към земеделските стопани, са под формата на компенсаторни плащания.

Защитна теза Основна теза

Резултати от гласуването на този етап

30%9 гласа
 Благодарим за вашия глас!
70%21 гласа

Мара Георгиева

Модератор
С 53% в първия етап от дебата читателите дават превес на тезата, че екологичната мрежа "Натура 2000" не помага за развитие на земеделието в България. Нейният защитник – Юлия Григорова, смята, че за земеделските стопани не е лесно да спазват изискванията за управление на земите в зоните от екологичната мрежа "Натура 2000" и че редица разминавания и несъответствия в изискванията за управление на постоянно затревените площи водят до санкции за фермерите. Според Юлия Григорова проблемът е значителен и води до западане на земеделските дейности в тези територии, до разочарование от страна на фермерите към регламентите на ЕС, както и до трайна загуба на биоразнообразие.

Валентина Фиданова, която е привърженик на обратната теза - че "Натура 2000" помага за развитие на земеделието в България, посочва, че екологичната мрежа не променя собствеността на териториите и ползванията на земята (освен ако тези дейности не увреждат значително и в дългосрочен план природните местообитания и видовете, които са предмет на опазване) и че тя не се състои от "забранени зони" (макар че в нея да има резервати със строг режим). Фиданова изброява различните мерки за подкрепа на земеделските стопани като компенсация за ограниченията, които трябва да търпят – компенсаторни плащания, зелени директни плащания, годишно плащане на хектар.

В своя коментар по темата читателят, обозначил се като balta, твърди, че е "земеделски стопанин, чиято обработваема земя е наполовина част от "Натура 2000", и че "няма абсолютно никакъв контрол на препаратите, торовете и начините на обработка на земите във и извън "Натура". Само редица "богопомазани" колеги покрай нея се нареждат да взимат субсидии за опазване на уж защитени видове птици и други животинки, които никой от тях не е виждал никога през живота си. Просто едни пари за "наши хора" срещу 2-3 подписа", смята той.

"Възможността за тълкуване на регулациите, често подчинено на пристрастия и непознаване на местните условия", е сред причините за това екологичната мрежа "Натура" 2000 да възпрепятства развитието на земеделието в България", коментира читателят peyude.

"Проблемът, който е в основата на противоречията и примерите на несъвместимост между "Натура 2000" и ОСП (Общата селскостопанска политика), като критерии, изисквания и, може би, като цялостни концепции, е в методическият подход и използваните методологии, където и когато може да се говори за такива", смята читателят zug38492059.

"Двете концепции - на ОСП и на "Натура 2000" - екологичното законодателство, трябва да съгласуват или дори обединят, там където е възможно, своите цели, критерии, методология и механизми за действие, прилагане и изпълнение по целесъобразност", предлага читателят sekulato45.

"Земеделието не може да бъде само по себе си устойчиво, както и да се развива устойчиво, и не само то, ако не е налице устойчивото управление на природните ресурси, което пък от своя страна може да бъде резултат само на устойчиво използване/управление на природата и околната среда" убеден е читателят ivanovpetar52.

Днес ви предлагаме заключителните тези на двете страни. Може да подкрепите една от тях чрез гласуване и коментари. Най-активните и конструктивни участници във форума ще получат едномесечен дигитален абонамент за "Капитал", изданието "ОСП 2014-2020 - По ефективна, по-справедлива, по-зелена" и покана за участие в земеделска конференция.
Снимка

Политиките на ЕС не забраняват, а създават правила и регулации

Валентина Фиданова

Позиция Да
Съхранената природа в мрежата на "Натура 2000" трябва да се отчита като ценен ресурс, който предоставя по-качествено място за живеене, по-чиста храна, вода и въздух. Все повече хора от града търсят подобни места за отдих и почивка, както и място за втори свой дом.

Политиките на ниво ЕС за опазването на природата и изграждането на "Натура 2000" интегрират опазването на околната среда с другите икономически дейности в секторите селско стопанство, транспорт, енергетика, туризъм и др.

Те не забраняват, а създават правила и регулации за развитието на бизнеса в посока отчитане на промените в климата, загубата на животински и растителни видове и техните местообитания, деградацията на ландшафта, влошаване качеството на водите, почвите и въздуха.

Програмата за развитие на селските райони осигурява компенсации под формата на доплащане там, където се налагат по-строги ограничения в ползването на земеделските земи от мрежата на "Натура 2000", свързани с използването на торове, косенето на ливади и пасища и др. Това е форма на справедливо подпомагане при наложени ограничения или доброволно поети ангажименти от земеделските стопани за опазване на природата и спазване на заповедите за обявяване на защитените зони.

Да, съществуваха затруднения при изпълнението на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи" от предишния програмен период на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и това се дължи на различни слабости от технически и административен характер. При въвеждането на всеки нов механизъм има период на "напасване" на методиките и реалната ситуация на терен и трябва техническо време за преодоляване на трудностите и проблемите.

Водеща роля в този процес има администрацията, която управлява и контролира изразходването на средствата по програмата, чиято основна задача е да създаде работещи механизми с по-малко бюрокрация, за да улесни достъпа на повече земеделски стопани до европейските средства. Подобни проблеми съществуват и в другите европейски страни.

Предоставянето на средства от Програмата за развитие на селските райони за изграждане на малки семейни къщи за гости, информационни центрове, работилници и ферми, изграждането на туристически пътеки, веломаршрути, ремонтирането и експонирането на културните и историческите паметници в тези райони подпомага местните хора и общините, попадащи на територията на "Натура 2000", и носи не малък икономически и социален ефект за тези региони и хората, живеещи там.

По последни проучвания на ЕК годишно ползите от "Натура 2000" се изчисляват на 200-300 милиарда евро. По приблизителни оценки на Комисията всяка година в местата от "Натура 2000" има между 1.2-2.2 милиарда посетителски дни, създаващи рекреационни (бел. ред. - свързани с възстановяване силите на човека, изразходени в трудовия процес) ползи на стойност между 5-9 милиарда евро годишно. Затова инвестирането в "Натура 2000" е напълно оправдано и е пряко свързано с целите на "Европа 2020" за растеж и заетост, тъй като мрежата може да се превърне в двигател на местната и регионалната икономика.

Произвеждането на земеделска продукция от екологично чист район при спазването на всички мерки за опазване на околната среда или произвеждането на продукти от гори, стопанисвани по устойчив начин, удостоверен с FSC сертификация за отговорно управление на горските площи, макар и на по-висока стойност, намира все повече пазари и тази тенденция ще има все по-висок ръст. В тази връзка развитието и рекламирането на запазени марки за произход на продукцията - като "произведено в Натура 2000", би осигурило по-голям пазарен дял и повече приходи. Не защото "зеленото" е модерно, а защото хората все повече ценят както собственото си здраве, така и здравето на околната среда и природата, в която живеят.

И не на последно място трябва да се повиши популяризирането на добрите и успешни примери и практики от защитените зони в "Натура 2000" в България и другите страни, защото това дава кураж и мотивира хората към действие и стимулира администрацията да е обърната към решаване на проблемите им.
Снимка

Държавните институции се разминават в критериите си

Юлия Григорова

Позиция Не
Не е лесно да си земеделски стопанин, управляващ земи в обхвата на екологичната мрежа "Натура 2000" в България. Част от средствата по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, насочени към земеделските стопани, са под формата на компенсаторни плащания. Ако сте собственик или ползвател на земеделски земи, попадащи в териториалния обхват на "Натура 2000", чрез Мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водата" програмата осигурява директни компенсаторни плащания на хектар. Тези компенсации целят да подкрепят земеделските стопани за въведени забрани и ограничения в защитените зони. Програмата компенсира пропуснати ползи за стопаните от забрана за премахване на единични или групи дървета при ползването на земеделските земи, забрана за косене на ливади до 1 юли, забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади и др. Компесаторните плащания в момента работят за териториите, попадащи в обхвата на Директивата за птиците, тъй като европейският регламент позволява изплащането на компенсации за рестрикции или режими, въведени със законови забрани. Ясно е обаче, че все още няма заповеди за териториите, попадащи в обхвата на Директивата за хабитатите, а земеделските стопани не могат да кандидатстват за компенсации. В същото време те трябва да спазват изискванията на екологичното законодателство и да търпят рестрикциите като загуби от добиви и доходи.

Друг основен проблем за земеделските стопани е фактът, че държавните институции в лицето на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на земеделието и храните (МЗХ) нямат единни критерии за определяне на постоянни пасища. Така една и съща площ според МОСВ е обработваема земя, а според МЗХ е постоянно пасище, а за стопанина остава въпросът кои мерки и забрани да прилага и спазва на земята си.

Освен това за определяне начина на трайно ползване на земеделските земи МОСВ при осъществяване на контролната си дейност използва Карта на възстановената собственост (КВС), а МЗХ и държавен фонд "Земеделие" използват Система за идентифициране на земеделските парцели (СИЗП) за финансиране на дейности и компенсации и последващ контрол в същите тези земи (включително и дейностите за тяхното опазване). Какви са разликите между двете системи и защо те са значителни по отношение на постоянните пасища? По отношение на постоянно затревените площи Картата на възстановената собственост е неактуална. Огромен процент от формиралите се през годините постоянни пасища с характерните им флористични и фаунистични елементи фигурират с начин на трайно ползване като орни или обработваеми земи, защото не са актуализирани в КВС. По този начин контролът по прилагане на природозащитното законодателство се осъществява въз основа на неактуални документи, а не въз основа на реалното състояние на земите. Това води до безпрепятствено увреждане и разрушаване на местообитания на видове и природни местообитания в зоните от "Натура 2000", но и до проблеми за стопаните, които често са санкционирани неправомерно. Това се случва дори когато в заповедта за обявяване на защитената зона има разписани забрани за разораване на пасища или превръщането на пасищата в обработваеми земи или трайни насаждения поради факта, че по документи те са "ниви". Така и земеделските стопани, и природата са в неизгодна позиция, а това не стимулира развитието на земеделските дейности в зоните от "Натура 2000".

Резултати от гласуването на този етап

30%9 гласа
 Благодарим за вашия глас!
70%21 гласа

Това съдържание е създадено по проект, финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Този етап е приключил
Няма коментари.

Искам да получавам известия за развитието на дебата.

Какво следва?

Това бяха защитните тези на двете страни. Имате време до понеделник да гласувате и коментирате, а тогава ще бъде обявен победителят.

Още по темата

Юлия Григорова

Експерт по земеделие и развитие на селските райони

Валентина Фиданова

Управител на "Стерна консулт", с над 17-годишен опит в сектора "Опазване на природата", финансиране по европейски и международни програми, управление на проекти